Informacje dla uczestników szkoleń


Firma Handlowo Usługowa - Centrum Szkoleniowe „Amber” informuje - od 25.05.2018 r. zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa - Centrum Szkoleniowe "Amber" Grzegorz Ambroży z siedzibą 44-200 Rybnik ul. Piownik 3,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 117 ust. 5 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i § 21 ust. 3 pkt 1 i § 22 pkt 3 Rozporządzenia MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o obowiązkowym okresie przechowywania dzienników zajęć w pozaszkolnych formach edukacji,
  • celem przetwarzania jest wykonanie obowiązku prowadzenia dziennika zajęć w pozaszkolnych formach edukacji, weryfikacja, czy osoba spełnia wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, a także wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony przepisami czas,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podstawie umów zawartych na piśmie podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i innych form edukacji pozaszkolnej,
  • dane będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dzienników zajęć w pozaszkolnych formach edukacji, określonego w przepisach,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Prawo oświatowe, którego spełnienie jest niezbędne wpisania osoby do dziennika zajęć, zaś niepodanie danych uniemożliwi wpisanie osoby do dziennika zajęć.