• sprawdź naszą ofertę szkoleń
  Uczymy praktycznie
  Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta
  Szyjemy szkolenia na miarę
  • roczna szkoła kosmetyczna
  Autorskie programy
  Doświadczony zespół dydaktyków
  Nowoczesne wyposażone pracownie
  • dofinansowania
  Pomagamy we wszelkich formalnościach
  Dofinansowanie z BUR, KFS, EFS, PARP
  Od 80% do 100% dofinansowania
 •  
 • Wsparcie biznesu
 •  
1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikamiDo góry

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.

Szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Rabat lojalnościowy

Dla stałych klientów przygotowany został specjalny rabat, przyznawany indywidualnie, przy każdym kolejnym szkoleniu.


Program szkolenia

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego - 3 godziny
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami - 3 godziny
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 3 godziny
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki - 2 godziny
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 2 godziny
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach za-grożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 1 godzina
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy - 1 godzina
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego- 1 godzina
Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie testu.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Program został opracowany na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowychDo góry

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych, pracowników placówek służby zdrowia, gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich itp.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Rabat lojalnościowy

Dla stałych klientów przygotowany został specjalny rabat, przyznawany indywidualnie, przy każdym kolejnym szkoleniu.


Program szkolenia

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników – 2 godziny
 • Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników – 2 godziny
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy, w tym zasad ergonomii - 2 godziny
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru awarii oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – 2 godziny
Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie testu.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Program został opracowany na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczychDo góry

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Rabat lojalnościowy

Dla stałych klientów przygotowany został specjalny rabat, przyznawany indywidualnie, przy każdym kolejnym szkoleniu.


Program szkolenia

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą – 1 godzina
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy – 3 godziny
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru awarii oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – 2 godziny
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych, dla wykonywanej pracy, wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka – 2 godziny
Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie testu.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Program został opracowany na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduDo góry

Informacje o szkoleniu

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu a nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019r.poz.391, par.10 ust. 3 i 4

Rabat lojalnościowy

Dla stałych klientów przygotowany został specjalny rabat, przyznawany indywidualnie, przy każdym kolejnym szkoleniu.


Program szkolenia

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy - 5 godzin
 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor - osoba ucząca się” – 8 godzin
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu - 27 godzin
 • Umiejętności dydaktyczne - 8 godzin
Kurs kończy się egzaminem złożonym z części teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019r. poz.652)

Czas trwania szkolenia: 48 godzin zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem

Program został opracowany zgodnie z ramowym programem kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019r.poz.391) i zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty pod numerem WE-KZ5633.1.4.2021