• sprawdź naszą ofertę szkoleń
  Uczymy praktycznie
  Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta
  Szyjemy szkolenia na miarę
  • roczna szkoła kosmetyczna
  Autorskie programy
  Doświadczony zespół dydaktyków
  Nowoczesne wyposażone pracownie
  • dofinansowania
  Pomagamy we wszelkich formalnościach
  Dofinansowanie z BUR, KFS, EFS, PARP
  Od 80% do 100% dofinansowania
 •  
 • Informacje dla uczestników szkoleń
 •  
Centrum Szkoleniowo-Badawcze Amber Academy – Prywatna Szkoła Grzegorz Ambroży informuje - od 25.05.2018 r. zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowo-Badawcze Amber Academy – Prywatna Szkoła Grzegorz z siedzibą w Rybniku przy ul. Piownik 3, działające na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Rybnika w pozycji E IV-4320/00002/11 oraz Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 6422595705, REGON 243194438

 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) a także obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o obowiązkowym okresie jej przechowywania

 • celem przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawidłowej realizacji usług obejmujących prowadzenie kursów i szkoleń otwartych, zamówień na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, projektów finansowanych ze środków publicznych np. Unii Europejskiej. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dane osobowe odnoszą się do realizacji umów wielostronnych.

 • Pani/Pana dane będą ujawniane upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane na podstawie pisemnych upoważnień – pracownicy biura, wykładowcy

 • dane będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji kształcenia w formach pozaszkolnych,

 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy czyli uczestnictwa w szkoleniach, kursach czy projektach finansowanych ze środków UE. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w szkoleniach, kursach itp.

 • dane osobowe uczestnika szkolenia są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych) oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty i obowiązków jednostek prowadzących działalność edukacyjną w zakresie kształcenia ustawicznego.